Rabbit Bake 西点系列服务工作流程

 
 

1、客户确认产品种类及数量

       考量参数:展示柜尺寸

       营业额预设&成本控制

       周边门店经营内容

       运营模式,作为主打或为从属

2、RabbitBake反馈产品设计初稿(1-2天)

       初稿内容:产品属性&作用

       销售期限(季节限制)

       建议销售价格区间

       近似参考图

3、客户确认产品

4、MINGS初步报价并取得客户确认,客户完成样品货款支付

5、MINGS样品制作并安排试吃日期(3-7天)

       根据实际数量及制作难度与客户确认具体工作时长

6、试吃结束,Rabbit Bake提供具体产品报价,客户确认最终供货清单

7、首次发货,Rabbit Bake到场布置陈列,并提供产品介绍手册

 

Back to top